ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, in welke vorm of op welke wijze dan ook, Infoboost Training & Advies dat deze voorwaarden gebruikt (hierna te noemen: Infoboost) en op alle met Infoboost gesloten overeenkomsten.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, als schriftelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van Infoboost. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 4. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij partijen zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen nemen.
 5. Als de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. Algemene voorwaarden die de opdrachtgever hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Infoboost is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever ‘ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Infoboost in een contractuele relatie staat of komt te staan.
 7. Infoboost is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van ) derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten diensten.
 2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op basis van een uurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs. Als er geen vaste prijs is overeengekomen benoemt Infoboost de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van materialen en/ of apparaten, etc.) en specificeert Infoboost na afloop van de opdracht hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand brengt Infoboost de verschuldigde kosten periodiek in rekening.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vergoedt opdrachtgever de voorbereidingskosten (waaronder de kosten van een intakegesprek ) aan Infoboost in geval zij geen opdracht tot het verrichten van diensten verstrekt.
 4. Opdrachtgever kan afspraken en/of consulten met Infoboost tot 48 uur voor aanvang van de afspraak en/of consult kosteloos annuleren. Wordt binnen die termijn geannuleerd, dan brengt Infoboost de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening.
 5. Infoboost kan afspraken, consulten en/of trainingen kunnen door Infoboost steeds annuleren in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden die Infoboost verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door Infoboost geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Infoboost, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd of indien de opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Infoboost niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.
 8. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) gevolgen van deze wijziging leggen de partijen vast.
 9. Opdrachtgever en Infoboost komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.6. is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Infoboost gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.
 10. Informatie, mondelinge mededelingen, etc. met betrekking tot te verrichten diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer-)gegeven of gedaan. Infoboost garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
 11. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden Infoboost niet.
 12. In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Als naar het oordeel opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, moet dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 13. Infoboost is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en inclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Bij prijzen aangeboden aan particulieren wordt ook de prijs inclusief btw vermeld.
 2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Infoboost in haar offerte of opdrachtbevestiging (artikel 2.5.) aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kan Infoboost ook na totstandkoming van de overeenkomst corrigeren.
 3. Als Infoboost en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat Infoboost ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Infoboost gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door de berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4 – Betaling

 1. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Infoboost is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.
 2. Bij niet (of niet tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand Een deel van een maand geldt als volle maand.
 3. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever
  niet op.
 4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Infoboost als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 300,00 exclusief BTW.
 5. In geval van niet-nakoming van de (betalings-)verplichtingen door de opdrachtgever, is Infoboost bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 6. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. Infoboost heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 5 – Uitvoering van diensten

 1. De opdrachtgever is gehouden alle door Infoboost verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan Infoboost. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Infoboost verstrekte gegevens en informatie.
 2. Als Infoboost bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever Infoboost niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt Eventuele kosten van ( het verkrijgen van ) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Als de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Infoboost in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan Infoboost schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. De opdrachtgever zal in voorkomende gevallen Infoboost een redelijke termijn gunnen om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Infoboost zoals bepaald in deze voorwaarden.
 4. Overeenkomsten die Infoboost en de opdrachtgever sluiten, gaat men voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Overeenkomsten die Infoboost en de opdrachtgever sluiten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de opdrachtgever, gaat men, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen, aan voor de duur van één jaar.
 6. Infoboost heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 5 te indexeren.
 7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contracttermijn.
 8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijke opzeggen, waarbij zij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden nakomen.

Artikel 6 – Onderzoek, reclame

 1. Opdrachtgever accordeert, waardeert en accepteert verrichte diensten door Infoboost volledig en als de opdrachtgever niet binnen drie weken na oplevering van de diensten gemotiveerd aangeeft op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht en/of opgeleverd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Infoboost aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, ( elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van Infoboost totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Infoboost gesloten overeenkomsten is nagekomen

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting
  van Infoboost tegenover de opdrachtgever. Infoboost kan geen garantie geven betreffende het resultaat van de door Infoboost verrichte diensten.
 2. Als en voor zover er in het kader van de door Infoboost verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Infoboost adviseert slechts en neemt geen beslissingen.
 3. De door Infoboost verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Infoboost is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Infoboost is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Infoboost kenbaar behoorde te zijn.
 6. Infoboost erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
 7. Als Infoboost, om welke reden dan ook, enige schade moet vergoeden, dan is die vergoeding gemaximaliseerd tot het bedrag van de factuur met betrekking tot de diensten waardoor de schade is veroorzaakt.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Infoboost van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Infoboost gesloten overeenkomst tegen Infoboost doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
 9. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Infoboost schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Infoboost niet verpicht haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of – verbinding of van gebruikte communicatie- systemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Infoboost, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 3. Als een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.9 op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.
 4. De opdrachtgever is, naast het bepaalde in lid 3, bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

Artikel 10 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Infoboost neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan.
 3. De maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. Dat betekent dat deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 4. Als nodig stelt de Infoboost een privacyreglement op.
 5. Als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Infoboost verplicht is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Infoboost zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Infoboost niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
  informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. de verrichte diensten berusten bij Infoboost of andere rechthebbenden.
 2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele
  eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, tenzij met schriftelijke toestemming van Infoboost of andere rechthebbenden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Infoboost voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. Infoboost is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:
  a. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet ( volledig ) nakomt;
  b. Na het sluiten van de overeenkomst Infoboost ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
  c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Infoboost kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Infoboost kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever –al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard, of als de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Infoboost Training & Advies zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 4. Infoboost kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen als bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
 5. Bedragen die Infoboost heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.
 6. Indien Infoboost aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiden kosten voor haar rekening.

Artikel 13 – Training

 1. Onder ‘training‘ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: alle trainingen, workshops en/ of andere bijeenkomsten die Infoboost verzorgt.
 2. Infoboost behoudt zich het recht voor inschrijvingen voor trainingen zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Infoboost behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een training af te lasten dan wel deelnemersgroepen samen te voegen. Infoboost zal opdrachtgever in een voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 4. Als Infoboost een training specifiek voor één opdrachtgever verzorgt, kan zij desgewenst het voor de training gebruikte materiaal (presentatie, lesmateriaal, enz.) aan de opdrachtgever aanpassen. Het is opdrachtgever toegestaan hierin eenmaal wijzigingen te laten aanbrengen door Infoboost.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Infoboost voor trainingen gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting. Het door opdrachtgever aan Infoboost verschuldigde bedrag aan deelnamekosten is bij vooruitbetaling verschuldigd en moet voor aanvang van de training op de factuur aangegeven bankrekening van Infoboost te zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft Infoboost het recht deelname aan de training te weigeren.

Artikel 14 – Annulering training

 1. Annulering door opdrachtgever van haar deelname aan een training is uitsluitend rechtsgeldig als deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijke annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per fax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het faxbericht of het elektronische bericht door Infoboost beslissend voor het tijdstip van annulering.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan opdrachtgever tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een training kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van een training is opdrachtgever 50% van de deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een training is opdrachtgever de volledige deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd.
 3. Bij verhindering of niet deelnemen aan een training door opdrachtgever of door een door opdrachtgever aangestelde deelnemer zonder tijdige annulering, is opdrachtgever het gehele bedrag aan deelnamekosten aan Infoboost verschuldigd.
 4. Wanneer opdrachtgever of een door opdrachtgever aangestelde deelnemer niet in staat is een training bij te wonen, is opdrachtgever bevoegd een vervanger te laten deelnemen. Deze vervanging geldt voor de volledige training.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Infoboost is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.